Regulamin korzystania z serwisu ERPPolska.pl (dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami). Operator Serwisu, jako Usługodawca w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, zobowiązuje się do przestrzegania zasad tego Regulaminu.

2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego ERPPolska.pl jest Operator Serwisu.

3. Korzystanie ze stron serwisu ERPPolska.pl wymaga potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Operator Serwisu za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku pożyczek – chwilówek, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.

5. Treści zawarte w serwisie, w tym dane obsługujące porównywarkę chwilówek pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, od podmiotów współpracujących lub podmiotów trzecich, uprawnionych do podawania takich danych do publicznej wiadomości. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Operator Serwisu nie jest odpowiedzialna za ich prawdziwość, kompletność lub aktualność, niemniej dokłada wszelkich starań aby przedstawione informacje były rzetelne, obiektywne i precyzyjne.

6. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie ERPPolska.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu,
  • Serwis ERPPolska.pl – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych ERPPolska.pl, podłączona do sieci Internet, stworzona i administrowana przez Operator Serwisu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Operatora Serwisu i podmioty trzecie, a także innych światowych zasobów Internetu
  • Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.
  • Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach przez ERPPolska.pl, podmioty współpracujące lub podmioty trzecie.

III. Podmioty współpracujące z ERPPolska.pl

Serwis ERPPolska.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich. ERPPolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach tych podmiotów, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Operator Serwisu.

2. ERPPolska.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, ERPPolska.pl będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

3. Wypełnienie formularza danych osobowych Użytkownika, zamieszczonego w serwisie ERPPolska.pl i przekazanie go Operatorowi Serwisu w celu przedstawienia oferty przez podmioty współpracujące i podmioty trzecie (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z podmiotem współpracującym lub podmiotem trzecim, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika do promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym newslettera serwisu ERPPolska.pl. Dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Administrator będzie przekazywał podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie ERPPolska.pl pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i na zasadach tam wskazanych.

5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania i przekazywania danych osobowych w celu przesyłania informacji dotyczących pożyczek chwilówek, przez podmioty współpracujące z ERPPolska.pl.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu ERPPolska.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu ERPPolska.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Operatora Serwisu

1. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie ERPPolska.pl przez czas nieoznaczony.

2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w serwisie. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia poszczególnych podmiotów współpracujących nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

3. Wszelkie informacje publikowane w serwisie ERPPolska.pl nie mogą być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie ERPPolska.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, z którymi Użytkownik zawarł jakiekolwiek umowy, w tym umowy na podstawie informacji uzyskanych w serwisie ERPPolska.pl.

6. Operator Serwisu podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

7. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach ERPPolska.pl, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań aby treści te były zgodne z przepisami prawa i zasadami netykiety.

8. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu ERPPolska.pl przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.

9. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu ERPPolska.pl, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VII. Prawa autorskie

1. Serwis ERPPolska.pl, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność Operatora Serwisu lub podmiotów współpracujących lub są danymi powszechnie dostępnymi i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.

2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie ERPPolska.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Operatora Serwisu oraz wyłącznie w celu określonym przez właściciela.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Operator Serwisu usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie ERPPolska.pl identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie ERPPolska.pl pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez ERPPolska.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), w tym newslettera serwisu ERPPolska.pl. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie na adres kontakt@erppolska.pl e-mail z treścią „NIE”.

2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w newsletterze serwisu ERPPolska.pl, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

3. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez ERPPolska.pl lub pisemnie na adres Operatora Serwisu.

4. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do ERPPolska.pl na adres poczty elektronicznej: kontakt@erppolska.pl.

5. Operator Serwisu rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Operator Serwisu wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu ERPPolska.pl można kierować pod adres e-mail kontakt@erppolska.pl.

3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie treści Regulaminu ERPPolska.pl poinformuje w serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się Użytkownikom z jego aktualnym brzmieniem przed korzystaniem z usług serwisu.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

5. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.